Dispensing tip: Factors for Success in Dispensing 2-component Materials

(for danish and swedish, please scroll down)

Preeflow eco-DUO dispensers have been committed to small quantity dispensing of fluids and pastes for the last 10 years

In order to meet the requirements of the dispensing market, the first eco-DUO dispenser for the application of 2-component materials was developed in 2010. It was based on the preeflow eco-PEN dispensers. These dispensers ensured an automated dispensing, of precise and small quantities, making it possible to dispense many materials available on the market. This has provided the optimal solution for fluids and pastes often consisting of two very different components.

The smallest possible installation space in order to be integrated into fully automated production lines, and the high-precision application of very small quantities are great challenges here. In order to guarantee repeat accuracy, even with dispensing quantities of only a few µl, the volume in the channels up to the dispensing needle must be kept as low as possible. The paths from material inlet to mixing channel in the preeflow dispensers optimally designed in terms of flow. Since different viscosities of the two materials to be mixed lead to a different pressure in the dispenser, the filling level of the individual chambers also changes. With a smaller volume in the channels and less dead space in the dispenser, there is less possibility for the dispensing material to expand again. And less dead space also means the same or a similar pressure in each individual dispenser.

Both, flow characteristics and dead spaces (dead space = volume in the channels up to the needle), influence the accuracy of the mixture of the two components. Exact mixing is an absolute prerequisite for particularly small dispensing quantities. If mixing is faulty or non-repeatable, changes may occur in the reaction speed of the materials, which in turn has a negative effect on the dispensing result.

The advantages of the preeflow dispensers at a glance:
a) Lowest dead space
b) Optimized flow characteristics
c) Minimum channel volume

In addition, the space requirement for the integration of a third motor has been taken into account in the first design of the 2-component dispenser. This integration takes place in the new eco-DUOMIX, which will be launched onto the market at the end of February. This is a purely dynamic 2-component system for dosing very small quantities of viscous materials. preeflow thus offers a solution for all 2-component materials that are difficult to mix. Further information will follow at the end of February! 

You can find information on the various application areas of the proven preeflow dispensers here: https://www.preeflow.com/en/fields-of-application/

Succesfuld dispensering af 2-komponent materiale

preeflow eco-DUO dispensere har været synonym med at dosere små mængder af væsker og pastaer i de sidste 10 år

For at imødekomme kravene på dispensermarkedet blev den første eco-DUO-dispenser til udlægning af 2-komponentmaterialer udviklet i 2010. Den var baseret på preeflow eco-PEN-dispenserne. Disse dispensere sikrede en automatisk dosering af nøjagtige og små mængder væske, hvilket gjorde det muligt at dosere mange af de tilgængelige materialer på markedet. Dette har resulteret i den optimale løsning til dosering af væsker og pastaer, der ofte består af to meget forskellige komponenter, som skal behandles forskelligt.

To store udfordringer her, er at skabe den mindst mulige installationsplads for at blive integreret i fuldautomatiske produktionslinjer samt at udlægge de meget små mængder med høj præcision.
For at garantere gentagelsesnøjagtighed, selv med doseringsmængder på kun 0,001 ml., skal volumenen i kanalerne op til doseringsnålen holdes så lav som muligt.
Kanalerne fra materialeindgang til blandingskanal er i preeflow dispenserne designet optimalt mht. flow.
Da forskellige viskositeter af de to materialer, der skal blandes, fører til et andet tryk i dispenseren, ændres fyldningsniveauet for de enkelte kamre også. Med mindre volumen i kanalerne og mindre frivolumen (frivoulmen = hvor meget dispenseren rummer af materiale uden at der kommer noget ud) i dispenseren er der mindre mulighed for, at doseringsmaterialet udvides igen.

Både flowegenskaber og frivolumen påvirker nøjagtigheden af blandingen af de to komponenter. Præcis blanding er en absolut forudsætning for særligt små doseringsmængder. Hvis blandingen er defekt eller ikke kan gentages igen og igen, kan der forekomme ændringer i materialernes reaktionshastighed, hvilket igen har en negativ indvirkning på dispenseringsresultatet.

De tydelige fordele med preeflow dispenserne:

  • Lav frivolumen
  • Optimeret flow
  • Minimum kanalvolume

Derudover er pladsbehovet til integration af en tredje motor taget i betragtning i den første konstruktion af 2-komponentdispenseren. Denne integration finder sted i den nye eco-DUOMIX, der lanceres på markedet i slutningen af februar. Dette er et rent dynamisk 2-komponentsystem til dosering af meget små mængder viskøse materialer. Preeflow tilbyder således en løsning til alle 2-komponentmaterialer, der er vanskelige at blande.

Yderligere information følger i slutningen af februar!

Framgångsrik dispensering av 2-komponentmaterial

preeflow eco-DUO dispensers har varit synonymt med att dosera små mängder vätskor och pasta de senaste tio åren

För att uppfylla kraven på dispensermarknaden utvecklades den första eco-DUO-dispensern för läggning av 2-komponentmaterial år 2010. Den baserades på förflödet eco-PEN-dispensrar. Dessa dispensrar garanterade en automatisk dosering av exakta och små mängder vätska, vilket möjliggjorde dosering av många tillgängliga material på marknaden. Detta har resulterat i den optimala lösningen för dosering av vätskor och pasta, ofta bestående av två mycket olika komponenter, som behöver behandlas på olika sätt.

Två stora utmaningar här är att skapa minst möjliga installationsutrymme som kan integreras i helautomatiserade produktionslinjer samt lägga ut mycket små mängder med hög precision. För att säkerställa upprepad noggrannhet, även med doseringsvolymer på endast 0,001 ml, måste volymen i kanalerna upp till doseringsnålen hållas så låg som möjligt.

Kanalerna från materialingång till blandningskanal är optimalt utformade med avseende på flow i förflödesdispensorerna.

Eftersom olika viskositeter hos de två materialen som ska blandas leder till ett annat tryck i dispensern, förändras även de enskilda kamrarnas fyllningsnivå. Med mindre volym i kanalerna och mindre fri volym (fri volym = hur mycket dispensern rymmer material utan att något kommer ut) i dispensern, finns det mindre möjlighet att doseringsmaterialet expanderar igen.

Både flowesegenskaper och fri volym påverkar noggrannheten hos blandningen av de två komponenterna. Exakt blandning är en absolut förutsättning för särskilt små dosmängder. Om blandningen är defekt eller inte kan upprepas om och om igen, kan förändringar i reaktionshastigheten hos materialen uppstå, vilket i sin tur har en negativ inverkan på dispenseringsresultatet.

De uppenbara fördelarna med förflödesautomaterna:

  • Låg fri volym
  • Optimerat flöde
  • Minsta kanalvolym

Dessutom beaktas rymdkravet för att integrera en tredje motor i den första konstruktionen av 2-komponentutmataren. Denna integration sker i den nya eco-DUOMIX, som kommer att lanseras på marknaden i slutet av februari. Detta är ett rent dynamiskt 2-komponentsystem för dosering av mycket små mängder viskösa material. Således erbjuder Preeflow en lösning för alla 2-komponentmaterial som är svåra att blanda.

Mer information följer i slutet av februari!

Original article by www.electronicsmedia.info

preeflow-viscotec-application-underfill
5/5