Just the right dosage!

filling deep tray liquid dispensing

(for danish and swedish, please scroll down)

24/7 production of laundry detergent pods and dishwasher tabs

How exactly should laundry detergent be dosed so that the laundry is completely clean, without the environment suffering? Does the dishwasher detergent compartment have to be filled completely in order to achieve streak-free cleanliness? But then it might not be possible to close the drawer properly? These are just a few of the questions that are frequently discussed on the Internet for example. These considerations are being eliminated, as laundry and dishwashing detergent is available in pre-dosed packages, so-called pods or tabs. Their application ensures that only the right quantity of detergent recommended by the manufacturer is used per wash cycle. Environmentally harmful overdoses are avoided. And the laundry is not over exposed.

 

ViscoTec hygienic pumps are used for filling viscous cleaning agents into these pods or tabs. For example, in cooperation with the machine builder Harro Höfliger, highly industrial production and packaging equipment is developed that enables 24/7 production and operates fully automatically. There are a number of points that need to be considered during the manufacture of the tabs and pods: In order to obtain the useful pads, the detergent is dosed onto a water-soluble film, which then dissolves in the washing machine or dishwasher. “Companies come to us with a design where the shape, number of chambers and filling material is already specified,” explains Jürgen Luka, Engineering & Innovation Services (EIS) department at Harro Höfliger. “For example, they would like a pouch with three chambers containing 15 grams of powder, five grams of gel and five grams of liquid. Both the gel and the liquid can be applied with the ViscoTec pumps.”

Detergent pods

 

The material to be dosed for the detergent pods has a gel-like, viscous texture and poses no real challenges for ViscoTec’s dosing pumps. However, there are two special advantages of using progressive cavity pumps for dosing: On the one hand, they are easy to clean automatically, and, on the other hand, they have a particularly short cycle time, which is achieved by only employing high-quality materials. ViscoTec hygienic pumps and dispensers can be thoroughly cleaned within the dosing process without the need to dismantle them (CIP). Automatic rinsing is particularly advantageous when changing the color of the dosing material, for example. It saves time and downtimes are greatly reduced.

 

Dishwasher tabs

Particularly abrasive suspensions are dosed into dishwasher tabs. One challenge here is to counteract sedimentation of any solids during the entire dosing process. ViscoTec has met this challenge by circulating the dosing material within the complete system. It remains in constant motion. Filling takes place within the flow movement. This concept is made possible by integrating a bypass into the dosing pump. In this bypass, the material can be kept in constant motion during the dosing process and also when the system is at a standstill. This also prevents sedimentation in the pump feed. The dosing pumps comply with the requirements of the GMP and FDA guidelines. The complete filling system consists of a storage container with agitator, an RD hygienic feed pump and several hygienic dispensers. A further challenge is the abrasiveness of the materials to be dosed: The abrasive dosing materials usually cause above-average wear in filling systems. Thanks to the stainless steel/elastomer pairing in the rotor and stator of the ViscoTec dosing pumps, particularly long service lives are achieved in contrast to steel/steel combinations in piston pumps. By adopting the endless piston principle used in the ViscoTec products, the materials are dosed or filled purely volumetrically and almost wear-free. A decisive benefit of this technology lies in the resulting conveying chamber, whose volume remains absolutely constant during movement.

 

ViscoTec as system supplier

As a system supplier, Scanmaster not only supplies the dosing pumps and components, but also the engineering and design of the complete gel filling station. Together with ViscoTec, Scanmaster is a competent partner for machine builders and offers customer-specific solutions – even for difficult applications.

In the field of Fast Moving Consumer Goods (FMCG), ViscoTec has made a name for itself worldwide over the past 22 years. Numerous dosing and filling applications of liquids and pastes in the fields of cosmetics, food, cleaning agents etc. have been successfully implemented. With ViscoTec products, shorter cycle times and various volume quantities are possible with constant high precision and repeatability. The automatic, programmable suck-back at the end of the dosing cycle guarantees absolute drip-free dosing. This prevents contamination of the sealing surface, for a high quality end product. 

Den helt rigtige dosering!

24/7 produktion af vaskemiddel og vasketabs

Hvordan kan man dosere vaskemiddel så nøjagtigt, at vasketøjet bliver helt rent, uden at miljøet lider? Skal opvaskemiddelrummet udfyldes helt for at opnå komplet renhed? Men så er det måske ikke muligt at lukke skuffen ordentligt? Dette er blot et par af de spørgsmål, der ofte diskuteres på Internettet for eksempel. Disse overvejelser kan elimineres, da vaske- og opvaskemiddel er tilgængeligt i for-doserede pakker, såkaldte tabs og vaskekapsler. Deres anvendelse sikrer, at kun den rigtige mængde vaskemiddel, der er anbefalet af producenten, anvendes pr. vaskecyklus. Miljøskadelige overdoser undgås dermed.

ViscoTec’s hygiejniske pumper bruges til at fylde tyktflydende rengøringsmidler i disse tabs/kapsler. For eksempel er der i samarbejde med maskinbyggeren Harro Höfliger udviklet stærkt industrielt produktions- og emballeringsudstyr, der muliggør 24/7 produktion og fungerer fuldt automatisk.
Der er et antal punkter, der skal tages i betragtning under fremstillingen af tabs/kapsler: For at få nyttige tabs/kapsler doseres vaskemidlet på en vandopløselig film, der derefter opløses i vaskemaskinen eller opvaskemaskinen. ”Virksomheder kommer til os med et design, hvor form, antal kamre og påfyldningsmateriale allerede er specificeret,” forklarer Jürgen Luka, afdeling Engineering & Innovation Services (EIS) på Harro Höfliger. ”For eksempel vil de gerne have en pose med tre kamre, der indeholder 15 gram pulver, fem gram gel og fem gram væske. Både gelen og væsken kan påføres med ViscoTec-pumperne.

Kapsler med vaskemiddel

Materialet, der skal doseres til vaskemiddelkapslerne, har en gellignende, viskøs struktur og udgør ingen reelle udfordringer for ViscoTecs doseringspumper.
Der er imidlertid to særlige fordele ved at bruge progressive cavitypumper til dosering: På den ene side er de let at rengøre automatisk, og på den anden side har de en særlig kort cyklustid, som opnås ved kun at anvende høj- kvalitetsmaterialer. ViscoTec hygiejniske pumper og dispensere kan rengøres grundigt under doseringsprocessen uden behov for at afmontere dem (CIP). Automatisk skylning er især fordelagtig, når du for eksempel ændrer farven på doseringsmaterialet. Det sparer tid og nedetider reduceres dermed kraftigt.

Opvasketabs

Særligt slibesuspensioner doseres ind i opvasketabs. En udfordring her er at modvirke sedimentering af alle faste stoffer under hele doseringsprocessen. ViscoTec imødekommer denne udfordring ved at cirkulere doseringsmaterialet i det komplette system. Det forbliver i konstant bevægelse. Påfyldning foregår altså i flow. Dette koncept muliggøres ved at integrere en bypass i doseringspumpen. I denne bypass kan materialet holdes i konstant bevægelse under doseringsprocessen, også når systemet står stille. Dette forhindrer også sedimentering i pumpetilførslen. Doseringspumperne opfylder kravene i GMP og FDA retningslinjerne. Det komplette påfyldningssystem består af en opbevaringsbeholder med omrører, en RD hygiejnisk fødepumpe og flere hygiejniske dispensere. En yderligere udfordring er slibevirkningen af ​​materialerne, der skal doseres: Slibedoseringsmaterialerne forårsager normalt slid over gennemsnittet i påfyldningssystemer. Takket være rustfrit stål i rotoren og statoren i ViscoTec doseringspumper opnås lang levetid i modsætning til stål / stålkombinationer i stempelpumper. Ved at anvende det uendelige stempelprincip, der bruges i ViscoTec-produkter, doseres eller udfyldes materialerne rent volumetrisk og næsten slidfrit. En afgørende fordel ved denne teknologi ligger i det resulterende transportkammer, hvis volumen forbliver absolut konstant under bevægelse.

ViscoTec

Inden for Fast Moving Consumer Goods (FMCG) har ViscoTec skabt sig et navn over hele verden over de sidste 22 år. Talrige doseringer og påfyldning af anvendelser af væsker og pasta inden for kosmetik, mad, rengøringsmidler etc. er med succes implementeret. Med ViscoTec-produkter er kortere cyklustider og forskellige volumenmængder mulige med konstant høj præcision og gentagelighed. Den automatiske, programmerbare suck-back ved afslutningen af ​​doseringscyklussen garanterer desuden absolut drypfri dosering. Dette forhindrer forurening af tætningsoverfladen for et slutprodukt af høj kvalitet.

Scanmaster som systemleverandør

Som systemleverandør leverer Scanmaster ikke kun doseringspumper og komponenter, men også konstruktion og design af den komplette station. I et tæt samarbejde med ViscoTec er Scanmaster en kompetent partner for maskinbyggere og tilbyder kundespecifikke løsninger – også til svære applikationer.

Interesseret i at vide mere? Kontakt Scanmaster på  info@scanmaster.dk – vi deler med glæde vores +25 års erfaring med jer.

 

pharma filling high viscosity semisolids dispensing

24/7 produktion av diskmedel och tvättmedel

Hur kan tvättmedlet mätas så exakt att tvätten blir helt ren utan att miljön lider? Behöver tvättmedelsfacket fyllas helt för att uppnå fullständig renhet? Men då är det kanske inte möjligt att stänga lådan ordentligt? Det här är bara några av de frågor som ofta diskuteras på Internet. Dessa överväganden kan elimineras eftersom detergent finns i fördoserade förpackningar, så kallade flikar och tvättlock. Deras användning säkerställer att endast rätt mängd tvättmedel som rekommenderas av tillverkaren används per dag. tvättcykel. Således undviks miljöskadliga överdoser.

ViscoTecs hygienpumpar används för att fylla viskösa rengöringsmedel i dessa flikar / kapslar. Till exempel i samarbete med maskinbyggaren Harro Höfliger har en stark industriell produktions- och förpackningsutrustning utvecklats som möjliggör 24/7 produktion och fungerar helt automatiskt.
Det finns ett antal punkter att tänka på när man tillverkar flikar / kapslar: För att erhålla användbara flikar / kapslar doseras tvättmedlet på en vattenlöslig film som sedan upplöses i tvättmaskinen eller diskmaskinen. “Företag kommer till oss med en design där formen, antalet kammare och fyllningsmaterial redan har specificerats”, förklarar Jürgen Luka, avdelningen för teknik och innovationstjänster (EIS) på Harro Höfliger. ”Till exempel vill de ha en påse med tre kammare som innehåller 15 gram pulver, fem gram gel och fem gram vätska. Både gelén och vätskan kan appliceras med ViscoTec-pumparna. “

Tvättmedelkapslar

Materialet som ska doseras i tvättmedelskapslarna har en gelliknande, viskös struktur och utgör inga verkliga utmaningar för ViscoTecs doseringspumpar.
Det finns emellertid två distinkta fördelar med att använda progressiva doseringspumpar för dosering: Å ena sidan är de lätta att rengöra automatiskt, och å andra sidan har de en särskilt kort cykeltid, vilket uppnås genom att endast använda högkvalitativa material. ViscoTec hygieniska pumpar och dispensrar kan rengöras noggrant under doseringsprocessen utan att behöva ta bort dem (CIP). Automatisk sköljning är särskilt fördelaktig när du till exempel ändrar dosmaterialets färg. Detta sparar tid och drifttid reduceras kraftigt.

Detergenttabletter

Speciellt slipande suspensioner doseras i tvättflikar. En utmaning här är att motverka sedimentationen av alla fasta ämnen under doseringsprocessen. ViscoTec möter denna utmaning genom att cirkulera doseringsmaterialet i hela systemet. Den förblir i konstant rörelse. Påfyllningen är således i flöde. Detta koncept görs möjligt genom att integrera en bypass i doseringspumpen. I denna förbikoppling kan materialet hållas i konstant rörelse under doseringsprocessen, även när systemet är stillastående. Detta förhindrar också sedimentering i pumptillförseln. Doseringspumparna uppfyller kraven i GMP och FDA-riktlinjerna. Det kompletta fyllningssystemet består av en lagringsbehållare med omrörare, en RD hygienisk matpump och flera hygieniska dispensrar. En ytterligare utmaning är slipeffekten av materialen som ska doseras: Slipdoseringsmaterialen orsakar vanligtvis över genomsnittligt slitage i påfyllningssystem. Tack vare rostfritt stål i rotorn och statorn i ViscoTec doseringspumpar uppnås lång livslängd i motsats till stål / stålkombinationer i kolvpumpar. Genom att använda den oändliga stämplingsprincipen som används i ViscoTec-produkter doseras eller fylls materialen rent volymetriska och praktiskt taget slitfria. En viktig fördel med denna teknik ligger i den resulterande transportkammaren, vars volym förblir absolut konstant under rörelse.

ViscoTec

Inom området Fast Moving Consumer Products (FMCG) har ViscoTec gjort ett namn över hela världen under de senaste 22 åren. Många doser och fyllning av användning av vätskor och pasta i kosmetika, livsmedel, rengöringsprodukter etc. har genomförts med framgång. Med ViscoTec-produkter är kortare cykeltider och olika volymnivåer möjliga med konstant hög precision och repeterbarhet. Dessutom garanterar den automatiskt programmerbara suck-backen i slutet av doseringscykeln absolut droppfri dosering. Detta förhindrar kontaminering av tätningsytan för en slutprodukt av hög kvalitet.

Scanmaster som systemleverantör

Som systemleverantör levererar Scanmaster inte bara doseringspumpar och komponenter utan också konstruktion och design av hela stationen. I nära samarbete med ViscoTec är Scanmaster en kompetent partner för maskinbyggare och erbjuder kundspecifika lösningar – även för svåra applikationer.

Intresserad av att veta mer? Kontakta Scanmaster på info@scanmaster.dk – vi delar gärna vår +25 års erfarenhet med dig.

Original article by www.viscotec.de

This has been shared on: 

www.metal-supply.dk

www.metal-supply.se

 

5/5