ViscoTec hygienic dispenser filling lipgloss with cosmetics in background

Increased demand for eye and eyebrow cosmetics requires more flexible and faster production processes for manufacturing and filling of materials.  Automation (or partial automation) in certain processes, such as emptying or filling, can be the necessary optimization. Progressive cavity pumps offer great potential, especially when processing fluids and pastes.

If one follows the trends in Asia – where masks have long been part of everyday life in public – the demand for make-up products for the upper face area will also increase in Europe and worldwide. Mascara, eyeliner, eye shadow and concealer are particularly sought after because of the current obligation to wear masks. Like in Asian countries, many people will continue to use nose and mouth protection, even after they are no longer legally required.

Higher demands must be covered by production

While retailers must now increasingly distribute make-up instructions and tutorials matching the protective mask, i.e. via social media; manufacturers and bottlers of eye and eyebrow cosmetics are facing completely different challenges. They must cover the higher demands in their production. And at the same time need to make sure that quality and product properties do not suffer as a result.

Automated emptying and filling

The material for filling is often provided in drums. This means that in the first step, the often viscous materials, must be emptied from the barrels step. ViscoTec offers a solution especially for materials with high viscosities (up to 7.5 million mPas) with the ViscoMT emptying systems. The materials are emptied from the drums and fed directly to the filling machine through a hose. They are particularly low-shear, virtually pulsation-free and 2-point pressure-controlled.

There are (almost) no limits in the design of the protective masks. They are available in the most diverse forms. And above all, they are also available in a wide range of colors – single-colored or with patterns. The color selection of the cosmetics must also match this, as the wearers will match their make-up to their face mask. For production, this means that it is becoming increasingly important to fill small batches of the most diverse products in a short time. Fast reaction to market requirements can only be achieved with flexible systems. For example, simple mascara must be able to be processed just as well as shear-sensitive mascara with artificial silk or nylon fibers. You can find more about automated mascara production here.

Filling systems from ViscoTec can be individually configured to meet your requirements in terms of hygienic design, documentation, elastomer compatibility, implementation and dosage or filling volume. Matched to your application. Different products can be filled with one and the same dispenser.

Corona changes our lives. But for all its evil, it also creates potential for industry. Despite lock-down and contact restrictions, there are still numerous opportunities to put on make-up. Be it just for yourself, or for a video chat with colleagues or friends. Create the necessary conditions in your production processes!

Original article posted here

ViscoTec hygienic dispenser filling cosmetics as mascara, lip gloss, nail polish and lipstick

Øget efterspørgsel af øjenmakeup kræver mere fleksible og hurtigere produktionsprocesser til fremstilling og påfyldning af materialer.

Automation (eller delvis automatisering) i visse processer, såsom tømning eller påfyldning, kan være den nødvendige optimering. Progressive hulrumspumper tilbyder et stort potentiale, især når der behandles væsker og pastaer, som make-up består af.

Hvis man følger udviklingen i Asien – hvor mundbind længe har været en del af hverdagen i offentligheden – vil efterspørgslen efter make-upprodukter til det øvre ansigtsområde også stige i Europa og over hele verden. Mascara, eyeliner, øjenskygge og concealer er især efterspurgt på grund af den nuværende forpligtelse til at bære masker. Ligesom i de asiatiske lande vil mange mennesker fortsat bruge næse- og mundbeskyttelse, også efter at de ikke længere er lovligt påkrævet.

Højere efterspørgsel skal dækkes af produktionen

Mens detailhandlere nu i stigende grad skal distribuere make-upinstruktioner og tutorials, der matcher de beskyttende mundbind fx via sociale medier, så står fabrikanter af øjenkosmetik over for helt anderledes udfordringer. De skal dække de højere krav i deres produktion, og samtidig er de nødt til at sikre, at kvalitet og produktegenskaber ikke lider som et resultat heraf.

Automatisk tømning og påfyldning

Materialet til fyldning findes ofte i store beholdere. Dette betyder, at de ofte meget viskøse materialer i det første trin skal tømmes fra beholderen. Sammen med ViscoTec tilbyder Scanmaster en løsning specielt til materialer med høje viskositeter (op til 7,5 millioner mPas) med ViscoMT-tømningssystemer. Materialerne tømmes fra beholderne og føres direkte til påfyldningsmaskinen gennem en slange. De er praktisk talt pulsationsfrie og 2-punkts trykstyret.

Fleksibilitet

Der er (næsten) ingen grænser for designet til beskyttelsesmaskerne. De findes i mange forskellige former. Og frem for alt fås de også i en lang række farver – ensfarvet eller med mønstre. Farvevalget af kosmetik skal også matche dette, da bærerne matcher deres makeup til deres ansigtsmaske. For produktionen betyder det, at det bliver mere og mere vigtigt at fylde små partier af de mest forskellige produkter på kort tid. Hurtig reaktion på markedskrav kan kun opnås med fleksible systemer. Fx skal simpel mascara kunne behandles lige så godt som forskydningsfølsom mascara med kunstige silke- eller nylonfibre. Du kan finde mere om automatiseret mascara-produktion her.

Individuelle løsninger

Påfyldningssystemer fra ViscoTec kan konfigureres individuelt til at imødekomme dine krav med hensyn til hygiejnisk design, dokumentation, elastomerkompatibilitet, implementering og dosering eller påfyldningsvolumen, så det matcher din applikation. Forskellige produkter kan endvidere fyldes med en og samme dispenser.

Har du spørgsmål til processen eller kan vi hjælpe dig med at automatisere dit projekt? Så kontakt os på info@scanmaster.dk 

This article has been posted on www.metal-supply.dk 

5/5